محصولات روستاتیش

کلیه محصولات به دست توانمند زنان و دختران روستاهایمان آماده شده است

عسل بهاره گرماندیده زیرفون
(دارای تاییدیه آزمایشگاه)
توزیع تنها در تهران و از طریق پیک

می توانید از پروژه ها، اهداف و میزان پیشرفت آنها آگاه شوید

میزان پیشرفت -->

63%

سبد های حصیری بی بی . روستای دهکهان . پروژه تجهیز کتابخانه روستا

بی بی سارمرانی نقش طبیعت می زند بر مانتوها

کیف های دستی

قاب های سوزندوزی

زیورآلات سوزندوزی