سوزندوزی های زیبای بلوچی جدید

عسل بهاره سیاه رودبار (گرماندیده)

نتیجه آزمایش را می توانید در مشخصات محصول مشاهده نمایید.

هر دو نوع عسل ساکاروز (شکر) زیر 3 درصد دارند
که در رده عسل مرغوب قرار می گیرند