پادکستهای روستاتیش

توتوچان قصه مدرسه ای بی نظیر و متفاوت ( قسمت بیستم)

قسمت بیستم: بدروداین کتاب صوتی براساس کتابی با نام “توتوچان دخترکی آنسوی پنجره” آماده شده است وگزیده ای از کتاب است.این کتاب قصه مدرسه ای بی نظیر و غیرمتعارف در ژاپن است که می تواند برای همه کسانی که در مسیر توسعه و تعلیم و تربیت گام بر می دارند الهام بخش و راهگشا باشد.راوی: احسان مهتدیاگر کتاب را دوست داشتید آنرا به دوستان خود معرفی کنید.روستاتیش تلاشی است تا آتش روستاهایمان را روشن نگاه دارد.Roostatish.irwww.roostatish.ir

توتوچان قصه مدرسه ای بی نظیر و متفاوت ( قسمت هجدهم و نوزدهم)

قسمت هجدهم:روبان سرقسمت نوزدهم: قولاین کتاب صوتی براساس کتابی با نام “توتوچان دخترکی آنسوی پنجره” آماده شده است وگزیده ای از کتاب است.این کتاب قصه مدرسه ای بی نظیر و غیرمتعارف در ژاپن است که می تواند برای همه کسانی که در مسیر توسعه و تعلیم و تربیت گام بر می دارند الهام بخش و راهگشا باشد.راوی: احسان مهتدیاگر کتاب را دوست داشتید آنرا به دوستان خود معرفی کنید.روستاتیش تلاشی است تا آتش روستاهایمان را روشن نگاه دارد.Roostatish.irwww.roostatish.ir

توتوچان قصه مدرسه ای بی نظیر و متفاوت ( قسمت شانزدهم و هفدهم)

این کتاب صوتی براساس کتابی با نام “توتوچان دخترکی آنسوی پنجره” آماده شده است وگزیده ای از کتاب است.این کتاب قصه مدرسه ای بی نظیر و غیرمتعارف در ژاپن است که می تواند برای همه کسانی که در مسیر توسعه و تعلیم و تربیت گام بر می دارند الهام بخش و راهگشا باشد.راوی: احسان مهتدیاگر کتاب را دوست داشتید آنرا به دوستان خود معرفی کنید.روستاتیش تلاشی است تا آتش روستاهایمان را روشن نگاه دارد.Roostatish.irwww.roostatish.ir

توتوچان قصه مدرسه ای بی نظیر و متفاوت ( قسمت پانزدهم)

این کتاب صوتی براساس کتابی با نام “توتوچان دخترکی آنسوی پنجره” آماده شده است وگزیده ای از کتاب است.این کتاب قصه مدرسه ای بی نظیر و غیرمتعارف در ژاپن است که می تواند برای همه کسانی که در مسیر توسعه و تعلیم و تربیت گام بر می دارند الهام بخش و راهگشا باشد.راوی: احسان مهتدیاگر کتاب را دوست داشتید آنرا به دوستان خود معرفی کنید.روستاتیش تلاشی است تا آتش روستاهایمان را روشن نگاه دارد.Roostatish.irwww.roostatish.ir

توتوچان قصه مدرسه ای بی نظیر و متفاوت ( قسمت سیزدهم و چهاردهم)

قسمت سیزدهم:آغاز تعطیلات تابستانیقسمت چهاردهم: بدترین لباساین کتاب صوتی براساس کتابی با نام “توتوچان دخترکی آنسوی پنجره” آماده شده است وگزیده ای از کتاب است.این کتاب قصه مدرسه ای بی نظیر و غیرمتعارف در ژاپن است که می تواند برای همه کسانی که در مسیر توسعه و تعلیم و تربیت گام بر می دارند الهام بخش و راهگشا باشد.راوی: احسان مهتدیاگر کتاب را دوست داشتید آنرا به دوستان خود معرفی کنید.روستاتیش تلاشی است تا آتش روستاهایمان را روشن نگاه دارد.Roostatish.irwww.roostatish.ir

توتوچان قصه مدرسه ای بی نظیر و متفاوت ( قسمت دوازدهم)

قسمت دوازدهم:همه رو به جای خودش برگردوناین کتاب صوتی براساس کتابی با نام “توتوچان دخترکی آنسوی پنجره” آماده شده است وگزیده ای از کتاب است.این کتاب قصه مدرسه ای بی نظیر و غیرمتعارف در ژاپن است که می تواند برای همه کسانی که در مسیر توسعه و تعلیم و تربیت گام بر می دارند الهام بخش و راهگشا باشد.راوی: احسان مهتدیاگر کتاب را دوست داشتید آنرا به دوستان خود معرفی کنید.روستاتیش تلاشی است تا آتش روستاهایمان را روشن نگاه دارد.Roostatish.irwww.roostatish.ir

توتوچان قصه مدرسه ای بی نظیر و متفاوت ( قسمت دهم و یازدهم)

قسمت دهم:غذای دریایی و غذای زمینیقسمت یازدهم: گردشاین کتاب صوتی براساس کتابی با نام “توتوچان دخترکی آنسوی پنجره” آماده شده است وگزیده ای از کتاب است.این کتاب قصه مدرسه ای بی نظیر و غیرمتعارف در ژاپن است که می تواند برای همه کسانی که در مسیر توسعه و تعلیم و تربیت گام بر می دارند الهام بخش و راهگشا باشد.راوی: احسان مهتدیاگر کتاب را دوست داشتید آنرا به دوستان خود معرفی کنید.روستاتیش تلاشی است تا آتش روستاهایمان را روشن نگاه دارد.Roostatish.irwww.roostatish.ir

توتوچان قصه مدرسه ای بی نظیر و متفاوت ( قسمت نهم)

قسمت نهم: درسهای مدرسه تومويهاین کتاب صوتی براساس کتابی با نام “توتوچان دخترکی آنسوی پنجره” آمادهشده است و گزیده ای از کتاب است.این کتاب قصه مدرسه ای بی نظیر و غیرمتعارف در ژاپن است که می تواند برای همه کسانی که در مسیر توسعه و تعلیم و تربیت گام بر می دارند الهام بخش و راهگشا باشد.راوی: احسان مهتدیاگر کتاب را دوست داشتید آنرا به دوستان خود معرفی کنید.روستاتیش تلاشی است تا آتش روستاهایمان را روشن نگاه دارد.Roostatish.irwww.roostatish.ir

توتوچان قصه مدرسه ای بی نظیر و متفاوت ( قسمت هفتم و هشتم)

قسمت هفتم: توتوچان مدرسه را آغاز می کندقسمت هشتم: کلاس داخل قطاراین کتاب صوتی براساس کتابی با نام “توتوچان دخترکی آنسوی پنجره” آمادهشده است و گزیده ای از کتاب است.این کتاب قصه مدرسه ای بی نظیر و غیرمتعارف در ژاپن است که می تواند برای همه کسانی که در مسیر توسعه و تعلیم و تربیت گام بر می دارند الهام بخش و راهگشا باشد.راوی: احسان مهتدیاگر کتاب را دوست داشتید آنرا به دوستان خود معرفی کنید.روستاتیش تلاشی است تا آتش روستاهایمان را روشن نگاه دارد.Roostatish.irwww.roostatish.ir

توتوچان قصه مدرسه ای بی نظیر و متفاوت ( قسمت پنجم و ششم)

قسمت پنجم:آقای مدیر قسمت ششم: هنگام ناهار این کتاب صوتی براساس کتابی با نام “توتوچان دخترکی آنسوی پنجره” آماده شده است و گزیده ای از کتاب می باشد. این کتاب قصه مدرسه ای بی نظیر و غیرمتعارف در ژاپن است که می تواند برای همه کسانی که در مسیر توسعه و تعلیم و تربیت گام بر می دارند الهام بخش و راهگشا باشد. اگر کتاب را دوست داشتید آنرا به دوستان خود معرفی کنید. روستاتیش تلاشی است تا آتش روستاهایمان را روشن نگاه دارد. راوی: احسان مهتدی

www.roostatish.ir

توتوچان قصه مدرسه ای بی نظیر و متفاوت ( قسمت سوم و چهارم)

قسمت سوم: مدرسه جدید
قسمت چهارم: این مدرسه را دوست دارماین کتاب صوتی براساس کتابی با نام “توتوچان دخترکی آنسوی پنجره” آماده شده است و گزیده ای از کتاب می باشد. این کتاب قصه مدرسه ای بی نظیر و غیرمتعارف در ژاپن است که می تواند برای همه کسانی که در مسیر توسعه و تعلیم و تربیت گام بر می دارند الهام بخش و راهگشا باشد. اگر کتاب را دوست داشتید آنرا به دوستان خود معرفی کنید. روستاتیش تلاشی است تا آتش روستاهایمان را روشن نگاه دارد.راوی: احسان مهتدی
www.roostatish.ir

توتوچان قصه مدرسه ای بی نظیر و متفاوت ( قسمت دوم)

قسمت دوم: “دخترک کنار پنجره” این کتاب صوتی براساس کتابی با نام “توتوچان دخترکی آنسوی پنجره” آماده شده است و گزیده ای از کتاب می باشد. این کتاب قصه مدرسه ای بی نظیر و غیرمتعارف در ژاپن است که می تواند برای همه کسانی که در مسیر توسعه و تعلیم و تربیت گام بر می دارند الهام بخش و راهگشا باشد. اگر کتاب را دوست داشتید آنرا به دوستان خود معرفی کنید. روستاتیش تلاشی است تا آتش روستاهایمان را روشن نگاه دارد. راوی: احسان مهتدی

www.roostatish.ir

توتوچان قصه مدرسه ای بی نظیر و متفاوت (پیشگفتار و قسمت اول)

این قسمت پشگفتار و قسمت اول با نام “ایستگاه راه آهن” را روایت می کند. این کتاب صوتی براساس کتابی با نام “توتوچان دخترکی آنسوی پنجره” آماده شده است و گزیده ای از کتاب می باشد. این کتاب قصه مدرسه ای بی نظیر و غیرمتعارف در ژاپن است که می تواند برای همه کسانی که در مسیر توسعه و تعلیم و تربیت گام بر می دارند الهام بخش و راهگشا باشد. اگر کتاب را دوست داشتید آنرا به دوستان خود معرفی کنید. روستاتیش تلاشی است تا آتش روستاهایمان را روشن نگاه دارد. راوی: احسان مهتدی Roostatish.ir

www.roostatish.ir

آل/ بخارای من، ایل من/قصه های روستاتیش

قصه صوتی آل از کتاب بخارای من، ایل من

بخارای من، ایل من اثر محمد بهمن بیگی است که بنیان‌گذار آموزش و پرورش عشایری در ایران است.کتاب بوم و چالش های زندگی عشایری را به زیبایی به تصویر می کشد که می تواند راهگشای کسانی باشد که می خواهند در مسیر توسعه گام بردارند.کتاب دارای چندین فصل است که هر فصل روایتی جذابی دارد که شیرینی قلم بهمن بیگی آنرا جذاب تر نموده است.کتاب را می توانید با صدای احسان مهتدی که از بنیان گذاران روستاتیش است بشنوید.با هر خرید خود از روستایش در توسعه روستاها مشارکت می کنید

http://www.roostatish.ir

مم دیریا

مردمان جنوب ایران بر این باورند که اگر زنی فرزند یا نوزادش بمیرد باید گهواره چوبی اش را به مادر دریا پیشکش نمایند.

بشنوید قصه عاشقانه مُم دیریا یا مادر دریا را با صدای شرمین نادری

متن قصه را می توانید از اینجا ببینید.

با خرید از روستاتیش در توسعه روستاها مشارکت می کنید

قصه عاشقانه امیر و گوهر


قصه عاشقانه امیر و گوهر

امیر کشاورزی جوان بود از دشتهای پازوار در نزدیکی بارفروش یا همان بابل که عاشق دختر اربابی به نام گوهر شده بود که در باغی کوهستانی سکنی داشت .

بشنوید این قصه زیبای مازنی را با صدای شرمین نادری عزیز 

با هر خرید خود از روستاتیش در توسعه روستاها مشارکت می کنید

http://www.roostatish.ir

مرغ حق/قصه های عاشقانه روستاتیش

آیا قصه مرغ حق یا «کِپو کِچی کر» را در باور قوم لر شنیدید؟

بشنویم قصه دختر جوان زیبایی که از نامهربانی روزگار مرغی می شود، رها و آزاد در آسمان….

که شرمین جان نادری برایمان بازنویسی کرده وخوانده است.

با هر خرید خود از روستاتیش در توسعه روستاها مشارکت می کنید

Roostatish.ir

محصولات روستایی روستاتیش

منو اصلی