روستاتیش فرزند روستاهاست
با هر خرید خود در توسعه روستاها مشارکت می کنید
روستاتیش فرزند روستاهاست
با هر خرید خود در توسعه روستاها مشارکت می کنید
روستاتیش فرزند روستاهاست
با هر خرید خود در توسعه روستاها مشارکت می کنید
روستاتیش فرزند روستاهاست
با هر خرید خود در توسعه روستاها مشارکت می کنید
قبل
بعد
روستاتیش logo 2

محصولات روستاتیش

کلیه محصولات به دست توانمند زنان و دختران روستاهایمان آماده شده است

محصولات حراجی روستاتیش

گلدوزی بی بی سارمرانی

می توانید از پروژه ها، اهداف و میزان پیشرفت آنها آگاه شوید

میزان پیشرفت -->

63%

سبد های حصیری بی بی . روستای دهکهان . پروژه تجهیز کتابخانه روستا

بی بی سارمرانی نقش طبیعت می زند بر مانتوها

قصه بی بی سارمرانی را در ویدیوی زیر ببینید

کیف های دستی

قاب های سوزندوزی

زیورآلات سوزندوزی

  • گوشواره سوزندوزی غمناز